pick up works

PUSH.

PUSH.

one and only house neo- / studio neo-

one and only house neo- / studio neo-

bunsei ima

bunsei ima

rakuen

rakuen

shaku

shaku

gallery lounge wisky bottle

gallery lounge wisky bottle

BI

maruchonmokuzai co.,ltd.

jicon

symbol mark

jicon

concept book

jicon
jicon
jicon

AD.D : yuji sakauchi
P : tsutsumi yano

GRAPHICS

concept book

jikon
jikon2
jikon3
jikon4
jikon5
jikon6
jikon7
jikon8
jikon9
jikon10
jikon11
jikon12

AD.D : yuji sakauchi
P : tsutsumi yano

AD

jikon_fl

AD.D : yuji sakauchi

WEB

jicon