BI

alphain co.,ltd

kikunono

symbol mark

kikunonologo
kikunono_1

AD.D : kanako matsuzawa

I : shinco uematsu

GRAPHICS

concept book

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu
P : tsutsumi yano

business  card

kikunonocard
kikunono

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu

list

kikunono

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu

tag

kikunonotag

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu

PACKAGE

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu