pick up works

PUSH.

PUSH.

one and only house neo- / studio neo-

one and only house neo- / studio neo-

bunsei ima 2019

bunsei ima 2019

rakuen

rakuen

shaku

shaku

gallery lounge wisky bottle

gallery lounge wisky bottle

BI

alphain co.,ltd

kikunono

symbol mark

kikunonologo

AD.D : kanako matsuzawa

GRAPHICS

concept book

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu
P : tsutsumi yano

business  card

kikunonocard
kikunono

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu

list

kikunono

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu

tag

kikunonotag

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu

PACKAGE

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu

WEB

kikunono_web

AD.D : kanako matsuzawa
I : shinco uematsu